POBEDNICI

Metalac a.d.

Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac

(u daljem tekstu Organizator) objavljuje:

NAGRADNI KONKURS

"Zakuvaj svoj dizajn 2021."


1. PREDMET, ZADATAK I CILJ KONKURSA


Predmet konkursa je kreiranje koncepta/dizajna dekora za emajlirano posuđe i proizvode koji ga okružuju: tanjir, šolja, podmetač, rukavica, krpa, kecelja…

Zadatak konkursa je kreirati grafička rešenja koja se mogu aplicirati na emajlirano posuđe za pripremu hrane i naznačeni kuhinjski asortiman, prema šablonu na www.metalackonkurs.rs. Autori svoje rešenje treba da apliciraju na minimum 3 artikla iz portfolija posuđa za pripremanje hrane i minimum 3 iz pratećeg seta proizvoda, koji se nalazi na linku. Dizajner ima obavezu da se pridržava naznačenih parametara koji se odnose na emajlirano posuđe, dok za ostale proizvode može da improvizuje/razvije koncept na način koji njemu najviše odgovara, uključujući i artikle/predmete van naznačenog okvira.

Konkurs ima za cilj da se, u saradnji sa dizajnerima i kreativnim inspirisanim ljudima svih profila, generišu nove ideje za izgled posuđa Metalac i pratećeg kuhinjskog asortimana i razvije partnerski odnos sa autorima čija rešenja pronađu put do naših kupaca.


2. GENERALNI USLOVI I ROKOVI


Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Zakuvaj svoj dizajn 2021." (u daljem tekstu: Konkurs) preko sajta koji se nalazi na adresi www.metalackonkurs.rs.

Konkurs je otvoren do 18. oktobra 2020. u 12 časova. Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa o čemu će autore obavestiti na Facebook stranici Metalac najkasnije sedam dana od datuma isticanja Konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji se bave dizajnom i misle da imaju ideju za novi dekor posuđa i naznačenih pratećih proizvoda. Učesnici konkursa mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki učesnik može prijaviti najviše 3 koncepta.

Registrovanjem na sajtu www.metalackonkurs.rs radi učešća na konkursu, učesnici su saglasni sa svim navedenim pravilima.


3. REGISTRACIJA, PREDAJA PROJEKATA I IZBOR NAJBOLJIHZa učešće na Konkursu učesnik se prijavljuje popunjavanjem formulara na adresi www.metalackonkurs.rs. Prilikom registracije obavezno je uneti sve tražene podatke.

Učesnici koji su prilikom registracije dali netačne podatke gube pravo na dalje učešće u Konkursu, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo lično odgovaraju za takvu zloupotrebu informacija.

Nakon registracije, svaki učesnik Konkursa dostavlja svoj originalni rad. Vizuelni prilozi se postavljaju na sajt www.metalackonkurs.rs u formi u kojoj je to naznačeno u delu aplikacije za prijavu.

Svi prijavljeni radovi će biti razmatrani od strane odabranog žirija. Organizator zadržava pravo da neprimerene predloge diskvalifikuje. Informacija o odabranim/nagrađenim radovima i autorima će biti dostupna javnosti.

Organizator nije odgovoran ukoliko sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno iz razloga koji su van kontrole Organizatora.


4. ŽIRI


Konačnu odluku o pobedniku donosi žiri koji će formirati Organizator konkursa. U žiriju će biti predstavnici:

 1. Metalca
 2. Nagrađivanih autora sa prethodnih konkusa
 3. Pioniri communications – kreativna agencija

5. KRITERIJUMI


 1. Originalnost, inovativnost u odnosu na zadati asortiman
 2. Zaokruženost koncepta
 3. Izvodljivost u proizvodnji

6. NAGRADE


I nagrada - pobednik konkursa

 1. Novčana nagrada* 1.000 evra
 2. Zvanje pobednik konkursa „Zakuvaj svoj dizajn 2021.“
 3. Poklon set uzoraka sa nagrađenim rešenjem, za autora**
 4. Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu februara 2021.
 5. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu, sa pokrivenim troškovima boravka
 6. Status „autora po pozivu“ za buduće aktivnosti

Specijalne nagrade


Organizator ima pravo da, bez ograničenja u broju, odabere radove/autore koje će takođe nagraditi:

 1. Novčana nagrada* 200 evra
 2. Zvanje – dobitnika nagrade na Konkursu „Zakuvaj svoj dizajn 2021.“
 3. Poklon set uzoraka sa nagrađenim rešenjem, za autora**
 4. Status „autora po pozivu“ za buduće aktivnosti

** POKLON SET obavezno uključuje emajlirano posuđe za pripremanje hrane sa autorovim dizajnom. Metalac ne preuzima obavezu da poklon set sadrži ostale dizajnirane artikle za koje ne može da garantuje izradu uzoraka. Ukoliko dođe do realizacije pratećeg asortimana, Metalac će se, u duhu dobre poslovne prakse, postarati da nagrađenom autoru dostavi primerke ostalih osvojenih/produkovanih artikala.


Nagrađeni autori nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.


7. OBAVEZNI USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAGRADU


U skladu sa ciljevima Konkursa Autori nagrađenih rešenja su saglasni tj. smatraju nespornim:

 1. Mogućnost da Metalac izlaže nagrađena rešenja (uzoraka ili plakata, modela…) na sajmovima, prezentacijama i izložbama, na kojima nastupaju Metalčeva preduzeća
 2. Obavezu da sarađuju sa organizatorom ukoliko ima potrebe za korekcijom nagrađenog rešenja zbog tehničko-tehnoloških ograničenja u proizvodnji
 3. Pravo Organizatora da odabrano rešenje koristi za promotivne i potencijalno komercijalne svrhe u roku od dve godine

Organizator nije obavezan da koristi sve naznačene mogućnosti.


8. OSTALE OBAVEZE ORGANIZATORA


Organizator se takođe obavezuje:

 1. Da u svemu što se odnosi na korišćenje imena i rešenja nagrađenih autora postupa u skladu sa dobrom poslovnom praksom;
 2. Da u svim javnim nastupima i komunikaciji u kojima promoviše nagrađena rešenja navodi ime autora kao tvorca idejnog rešenja nagrađenih radova;
 3. Da odluku o nagrađenim radovima/autorima donese najkasnije 15 dana nakon završetka konkursa tj. do 02. novembra 2020. godine;
 4. Da novčanu nagradu isplati nagrađenim autorima najkasnije 30 dana nakon što je odluka doneta i autori obavešteni tj. najkasnije do 17. novembra 2020;
 5. Da pri izradi uzoraka maksimalno ispoštuje odabrana autorska rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima;
 6. Da osvojene uzorke nagrađenih radova dostavi autorima nakon završetka sajma u Frankfurtu koji se održava sredinom februara 2021, a najkasnije do 15. marta 2021. godine, a uz ogradu naznačenu napomenom u segmentu ovog Konkursa koji se odnosi na nagrade.

9. VAŽNE NAPOMENE!


AUTORSKA PRAVA – DVE GODINE OD ZAVRŠETKA KONKURSA - KRAJ 2022.


Prijavom na konkurs, Autor garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorskih prava na idejnom rešenju isključivo je odgovornost Autora.


* Prijavom na konkurs i prihvatanjem naznačene nagrade, u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, Autor je saglasan da Organizator zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe , o čemu će potpisati izjavu kao uslov za dodelu nagrade. Komercijalna svrha podrazumeva da se proizvod može naći pod imenom Metalac, Metalčevom trgovačkom markom Sigma ili pod PL nazivom Metalčevog kupca.

Ukoliko tokom dve godine od dana proglašenja nagrađenih, nagrađeno delo nije realizovano u komercijalne svrhe, Organizator je obavezan da autorska prava vrati Autoru.

Nagrađeni su saglasni da se njihovo odabrano rešenje koristi u javnosti ili u promotivne svrhe u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.


10.ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator konkursa će podatke o ličnosti učesnika nagradnog konkursa prikupljati i obrađivati poštujući u svemu Uredbu (EU) 2016/79 Evropskog parlamenta i saveta od 27.04.2016. godine (GDPR) i odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnosti (Sl. Gl. RS 87/2018).

Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u svrhe učestvovanja na nagradnom konkursu, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje izričit pisani zahtev, sa datumom i svojeručnim potpisom na adresu Organizatora najkasnije 5 dana nakon objavljivanja informacije o osvajanju nagrade.

U skladu sa Zakonom, poštujemo pravila privatnosti učesnika. Više o Politici privatnosti i Politici kolačića pročitajte ovde.


11. IZMENA PRAVILA I PREKID KONKURSA


Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Metalac Facebook stranici i sajtu konkursa, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni na Metalac Facebook stranici ili na dostavljene e-mail kontakte.


Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni na Facebook stranici Metalac ili na dostavljene e-mail kontakte.

12. DODATNE INFORMACIJE

Facebook stranica Metalac   
www.metalackonkurs.rs


ORGANIZATOR


Metalac a.d.