PRAVILA

Metalac posuđe d.o.o

Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac

(u daljem tekstu Organizator) objavljuje:

NAGRADNI KONKURS

"Zakuvaj svoj dizajn 2020."


1. PREDMET, ZADATAK I CILJ KONKURSA


Predmet konkursa su novi dekori za emajlirano posuđe Metalac na postojećem portfoliju proizvoda, koje možete pronaći na sajtu www.metalacposudje.com.

Zadatak konkursa je kreirati grafička rešenja koja se mogu aplicirati na posuđe Metalac prema šablonu na www.metalackonkurs.rs.

Autori svoje rešenje treba da apliciraju na minimum 3 artikla iz portfolija koji se nalazi na linku tako da, na naznačenim dimenzijama i formama, mogu da iskažu zamisao.

Konkurs ima za cilj da se, u saradnji sa dizajnerima i kreativnim inspirisanim ljudima svih profila, generišu nove ideje za izgled posuđa Metalac i razvije partnerski odnos sa autorima čija rešenja pronađu put do naših kupaca.


2. GENERALNI USLOVI I ROKOVI


Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Zakuvaj svoj dizajn 2020." (u daljem tekstu: Konkurs) preko sajta koji se nalazi na adresi www.metalackonkurs.rs.

Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2019. u 12h. Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa o čemu će autore obavestiti na Facebook stranici Metalac najkasnije sedam dana od datuma isticanja Konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji se bave dizajnom i misle da imaju ideju za novi dekor posuđa. Učesnici konkursa mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki učesnik može prijaviti najviše 3 rada.

Registrovanjem na sajtu www.metalackonkurs.rs radi učešća na konkursu, učesnici su saglasni sa svim navedenim pravilima.


3. REGISTRACIJA, PREDAJA PROJEKATA I IZBOR NAJBOLJIHZa učešće na Konkursu učesnik se prijavljuje popunjavanjem formulara na adresi www.metalackonkurs.rs. Prilikom registracije obavezno je uneti sve tražene podatke.

Učesnici koji su prilikom registracije dali netačne podatke gube pravo na dalje učešće u Konkursu, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo lično odgovaraju za takvu zloupotrebu informacija.

Nakon registracije, svaki učesnik Konkursa dostavlja svoj originalni rad. Vizuelni prilozi se postavljaju na sajt www.metalackonkurs.rs u formi u kojoj je to naznačeno u delu aplikacije za prijavu.

Svi prijavljeni radovi će biti razmatrani od strane odabranog žirija. Organizator zadržava pravo da neprimerene predloge diskvalifikuje. Informacija o odabranim/nagrađenim radovima i autorima će biti dostupna javnosti.

Organizator nije odgovoran ukoliko sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno iz razloga koji su van kontrole Organizatora.


4. ŽIRI


Konačnu odluku o pobedniku donosi Organizator konkursa.

5. KRITERIJUMI


 1. Zanimljivost, inovativnost i aplikativnost u odnosu na forme posuđa
 2. Izvodljivost u proizvodnji (postojeći oblici i tehnologija emajliranja posuđa)

6. NAGRADE


I nagrada

 1. Novčana nagrada* (500 evra)
 2. Zvanje pobednik konkursa „Zakuvaj svoj dizajn 2020.“
 3. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 4. Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu februara 2020. godine
 5. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu, sa pokrivenim troškovima boravka 

II nagrada

 1. Novčana nagrada* (300 evra)
 2. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 3. Izlaganje drugonagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2020. godine
 4. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu, sa pokrivenim troškovima boravka 

III nagrada

 1. Novčana nagrada* (200 evra)
 2. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 3. Izlaganje trećenagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2020. godine 
 4. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu, sa pokrivenim troškovima boravka 

Specijalne nagrade

Organizator ima pravo da, bez ograničenja u broju, odabere radove/autore koje će takođe nagraditi:

 1. Novčana nagrada* (100 evra)
 2. Izrada uzoraka i poklon set za autora

*Nagrađeni autori nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.


7. OBAVEZNI USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAGRADU


U skladu sa ciljevima Konkursa Autori nagrađenih rešenja su saglasni tj. smatraju nespornim:

 1. Mogućnost izlaganja nagrađenih rešenja na sajmovima, prezentacijama i izložbama, na kojima nastupa Metalac posuđe, počev od Sajma u Frankfurtu februara 2020.
 2. Obaveza da sarađuju sa organizatorom ukoliko ima potrebe za korekcijom nagrađenog rešenja zbog tehničko-tehnoloških ograničenja u proizvodnji.
 3. Pravo Organizatora da odabrano rešenje koristi za promotivne i potencijalno komercijalne svrhe u roku od dve godine.

Organizator nije obavezan da koristi sve naznačene mogućnosti.


8. OSTALE OBAVEZE ORGANIZATORA


Organizator se takođe obavezuje:

 1. Da u svemu što se odnosi na korišćenje imena i rešenja nagrađenih autora postupa u skladu sa dobrom poslovnom praksom;
 2. Da u svim javnim nastupima i komunikaciji u kojima promoviše nagrađena rešenja navodi ime autora kao tvorca idejnog rešenja nagrađenih radova;
 3. Da odluku o nagrađenim radovima/autorima donese najkasnije 15 dana nakon završetka konkursa;
 4. Da novčanu nagradu isplati nagrađenim autorima najkasnije 30 dana nakon što je odluka doneta i autori obavešteni tj. najkasnije do 31. oktobra 2019;
 5. Da pri izradi uzoraka maksimalno ispoštuje odabrana autorska rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima;
 6. Da uzorke nagrađenih radova dostavi autorima nakon završetka sajma u Frankfurtu koji se održava sredinom februara 2020, a najkasnije do 15. marta 2020. godine.

9. VAŽNE NAPOMENE!


AUTORSKA PRAVA – DVE GODINE OD ZAVRŠETKA KONKURSA - KRAJ 2021.


Prijavom na konkurs, Autor garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorstva isključivo je odgovornost Autora.

* Prijavom na konkurs i prihvatanjem naznačene nagrade, u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, Autor je saglasan da Organizator zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe, o čemu će potpisati izjavu kao uslov za dodelu nagrade.

Ukoliko tokom dve godine od dana proglašenja nagrađenih, nagrađeno delo nije realizovano u komercijalne svrhe, Organizator je obavezan da autorska prava vrati Autoru.

Nagrađeni su saglasni da se njihovo odabrano rešenje koristi u javnost ili u promotivne svrhe u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.


10.ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator konkursa će podatke o ličnosti učesnika nagradnog konkursa prikupljati i obrađivati poštujući u svemu Uredbu (EU) 2016/79 Evropskog parlamenta i saveta od 27.04.2016. godine (GDPR) i odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnosti (Sl. Gl. RS 87/2018).

Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u svrhe učestvovanja na nagradnom konkursu, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje izričit pisani zahtev, sa datumom i svojeručnim potpisom na adresu Organizatora najkasnije 5 dana nakon objavljivanja informacije o osvajanju nagrade.

U skladu sa Zakonom, poštujemo pravila privatnosti učesnika. Više o Politici privatnosti i Politici kolačića pročitajte ovde.


11. IZMENA PRAVILA I PREKID KONKURSA


Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Metalac Facebook stranici i sajtu konkursa, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni na Facebook stranici Metalac ili na dostavljene e-mail kontakte.


12. DODATNE INFORMACIJE

Facebook stranica Metalac   
www.metalackonkurs.rs


ORGANIZATOR


METALAC POSUĐE

www.metalacposudje.com