Pravila

1. PREDMET, ZADATAK I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa su novi dekori za emajlirano posuđe Metalac na postojećem portfoliju proizvoda, koje možete pronaći na sajtu www.metalacposudje.com.
Zadatak konkursa je kreirati grafička rešenja (bez ograničenja u motivima) koja se mogu aplicirati na posuđe Metalac prema šablonu na www.metalackonkurs.rs
Konkurs ima za cilj da, u saradnji sa svojim fanovima i svim mladim kreativnim ljudima, dodjemo do novih ideja za izgled posuđa Metalac i razvijemo partnerski odnos sa autorima čija rešenja pronadju put do naših kupaca.

2. GENERALLNI USLOVI I ROKOVI

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Šerpino novo odelo!" (u daljem tekstu: Konkurs) preko sajta koji se nalazi na adresi www.metalackonkurs.rs (u daljem tekstu: mikro sajt). Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2017. u 12 časova. Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa o čemu će korisnike obavestiti na fb stranici metalacposuđe najkasnije sedam dana od datuma isticanja Konkursa. Pravo učešća na konkursu imaju svi koji se bave dizajnom u bilo kom obliku misle da imaju ideju za novi dekor posuđa. Učesnici konkursa mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki učesnik može prijaviti vise radova. Registrovanjem na mikro sajtu www.metalackonkurs.rs radi učešća na konkursu, učesnici su saglasni sa svim navedenim pravilima .

3. REGISTRACIJA I PREDAJA PROJEKATA

Za učešće u Konkursu učesnik se prijavljuje popunjavanjem formulara na adresi www.metalackonkurs.rs. Prilikom registracije za učešće u Konkursu obavezno je ostaviti sve tražene podatke u formularu. Učesnici koji su prilikom registracije dali netačne podatke gube pravo na dalje učešće u Konkursu, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo lično odgovaraju za takvu zloupotrebu informacija. Nakon registracije, svaki učesnik Konkursa dostavlja svoj originalni rad. Vizuelni prilozi se postavljaju na sajt www.metalackonkurs.rs u formi u kojoj je to u delu aplikacije za prijavu i naznačeno. Svi uploadovan materijali će biti dostupni facebook zajednici nakon završetka konkursa. Organizator zadržava pravo da neprimerene predloge diskvalifikuje. Organizator nije odgovoran ukoliko internet sajt na kome se nalazi konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile ili slučaja odnosno iz razloga koji su van kontrole organizatora.

4. ŽIRI

Konačnu odluku o pobedniku donosi žiri koji će formirati Organizator konkursa. U Žiriju će biti predstavnici:

Metalac posuđa d.o.o.
Metalac Printa d.o.o (tj. Dizajn studija)
Sektora marketing Metalca a.d.

5. KRITERIJUMI

 1. Originalnost
 2. Inovativnost i aplikativnost u odnosu na forme posuđa
 3. Izvodljivost u proizvodnji (postojeći oblici i tehnologija emajliranja posuđa)

6. NAGRADE

I nagrada

 1. Novčana nagrada* (500 evra)
 2. Zvanje „pobednik konkursa „Šerpino novo odelo!“
 3. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 4. Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu februara 2018. godine
 5. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 

II nagrada

 1. Novčana nagrada* (300 evra)
 2. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 3. Izlaganje drugonagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2018. godine
 4. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 

III nagrada

 1. Novčana nagrada* (200 evra)
 2. Izrada uzoraka i poklon set za autora
 3. Izlaganje trećenagrađenog seta na sajmu u Frankfurtu februara 2018. godine 
 4. Dvodnevna stručna praksa u fabrici emajliranog posuđa u G. Milanovcu o trošku Metalca 

Specijalne nagrade

Organizator ima pravo da, bez ograničenja u broju, odabere radove/autore koje će takodje nardaiti:

 1. Novčana nagrada* (100 evra)
 2. Zvanje nagradjenog autora na konkursu „Šerpino novo odelo!“
 3. Izrada uzoraka i poklon set za autora

Nagradjeni autori nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.

7. OBAVEZNI USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAGRADU

U skladu sa ciljevima Konkursa Autori nagradjenih rešenja su saglasni tj. smatraju nespornim:


 1. Mogućnost izlaganja nagradjenih rešenja na sajmovima, prezentacijama i izložbama, na kojima nastupa Metalac posuđe, počev od Sajma u Frankfurtu februara 2018.
 2. Obaveza da saradjuju sa organizatorom ukoliko ima potrebe za korekcijom nagradjenog rešenja zbog tehničko-tehnoloških ograničenja u proizvodnji.
 3. Pravo Organizatora da odabrano rešenje koristi za promotivne i potencijalnop komercijalne svrhe u roku od dve godine.

Organizator nije obavezan da koristi sve naznačene mogućnosti.

8. OSTALE OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizator se takodje obavezuje:


 1. Da u svemu što se odnosi na korišćenje imena i rešenja nagradjenih autora postupa u skladu sa dobrom poslovnom praksom
 2. Da u svim javnim nastupima I komunikaciji u kojima promoviše nagradjena rešenja navodi ime autora kao tvorca idejnog rešenja nagrađenih radova.
 3. Da odluku o nagradjenim radovima/autorima donese najkasnije 15 dana nakon završetka konkursa tj. do 1. novembra 2017. godine
 4. Da novčanu nagradu isplati nagradjenim autorima najkasnije 30 dana nakon što je odluka doneta i autori obavešteni tj. najkasnije do 1. decembra 2017
 5. Da pri izradi uzoraka maksimalno ispoštuje odabrana autorska rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima
 6. Da uzorke nagradjenih radova dostavi autorima nakon završetka sajma u Frankfurtu koji se održava sredinom februara 2018., a najkasnije do 15. marta 2018. godine.

9. VAŽNE NAPOMENE!

Prijavom na konkurs, autor garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorstva iskljucivo je odgovornost autora.

* Prijavom na konkurs i prihvatanjem naznačene nagrade, u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, autor je saglasan da Organizator zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom/autorskim delom u promotivne i komercijalne svrhe (proizvodnja i prodaja posuđa sa dekorom nagrađenog rešenja), o čemu će potpisati izjavu kao uslov za dodelu nagrade.

Nagrađeni su saglasni da se njihovi lični podaci: ime i prezime, kao i odabrano rešenje koriste za javnost ili u promotivne svrhe u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.

Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije 5 radnih dana nakon objavljivanja informacije o osvajanju nagrade.

10. IZMENA PRAVILA I PREKID KONKURSA

Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Metalac posuđe Facebook stranici, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.

Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni na Facebook stranici organizatora ili na dostavljene e-mail kontakte.

11. DODATNE INFORMACIJE

www.facebook.com/MetalacPosudje/    www.metalacposudje.com

ORGANIZATOR


METALAC POSUĐE

www.metalacposudje.com