Pravila Preuzmi šemu

Metalac Posuđe

Kneza Aleksandra 212, 32300 Gornji Milanovac

(u daljem tekstu Organizator) objavljuje:

NAGRADNI KONKURS

"Zakuvaj svoj dizajn 2024."


1. PREDMET, ZADATAK I CILJ KONKURSA


Predmet konkursa je kreiranje koncepta/dizajna dekora za emajlirano posuđe.

Zadatak konkursa je kreirati grafička rešenja koja se mogu aplicirati na emajlirano posuđe za pripremu hrane prema šablonu na www.metalackonkurs.rs. Autori svoje rešenje treba da apliciraju na minimum 3 artikla iz portfolija posuđa za pripremanje hrane koji se nalazi na linku. Ukoliko žele, autori mogu predloženo rešenje aplicirati i na dopunski asortiman: tanjir, šolja, podmetač, rukavica, krpa, kecelja… Dizajner ima obavezu da se pridržava naznačenih parametara koji se odnose na emajlirano posuđe, dok za dopunski asortiman može da improvizuje/razvije koncept na način koji dizajneru najviše odgovara, uključujući i artikle/predmete van naznačenog okvira.

Konkurs ima za cilj da se, u saradnji sa dizajnerima generišu nove ideje za izgled posuđa Metalac i prateći program, kao i da razvije partnerski odnos sa autorima čija rešenja pronađu put do naših kupaca.


2. GENERALNI USLOVI I ROKOVI


Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom "Zakuvaj svoj dizajn 2024." (u daljem tekstu: Konkurs) preko sajta koji se nalazi na adresi www.metalackonkurs.rs.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2023. godine u 12 časova. Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa o čemu će autore obavestiti na Facebook stranici Metalac najkasnije sedam dana od datuma isticanja Konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji se bave dizajnom i misle da imaju ideju za novi dekor posuđa. Učesnici konkursa mogu biti individualni autori ili grupa autora. Svaki učesnik može prijaviti najviše 3 koncepta.

Registrovanjem na sajtu www.metalackonkurs.rs radi učešća na konkursu, učesnici su saglasni sa svim navedenim pravilima.


3. REGISTRACIJA, PREDAJA PROJEKATA I IZBOR NAJBOLJIHZa učešće na Konkursu učesnik se prijavljuje popunjavanjem formulara na adresi www.metalackonkurs.rs. Prilikom registracije obavezno je uneti sve tražene podatke.

Učesnici koji su prilikom registracije dali netačne podatke gube pravo na dalje učešće u Konkursu, odnosno dodelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo lično odgovaraju za takvu zloupotrebu informacija.

Nakon registracije, svaki učesnik Konkursa dostavlja svoj originalni rad. Vizuelni prilozi se postavljaju na sajt www.metalackonkurs.rs u formi u kojoj je to naznačeno u delu aplikacije za prijavu.

Ukoliko je autor prilikom izrade predloga grafičkog rešenja koristio stock sadržaj, dužan je da to uradi u skladu sa pravilima koršćenja ovakvih sadžaja, kao i da to naznači u opisu rada i organizatoru dostavi referencu (link) ka konkretnom stock sadržaju.

Svi prijavljeni radovi će biti razmatrani od strane relevantnih predstavnika Metalca iz oblasti razvoja, tehnologije proizvodnje, marketinga i prodaje. Organizator zadržava pravo da neprimerene predloge diskvalifikuje. Informacija o odabranim/nagrađenim radovima i autorima će biti dostupna javnosti.

Organizator nije odgovoran ukoliko sajt na kome se nalazi Konkurs privremeno bude van funkcije usled više sile, odnosno iz razloga koji su van kontrole Organizatora.


4. ŽIRI


Konačnu odluku o pobedniku donosi žiri koji će formirati Organizator konkursa. U žiriju će biti predstavnici Metalca iz oblasti razvoja, tehnologije proizvodnje, marketinga i prodaje.


5. KRITERIJUMI


 1. Originalnost, inovativnost u odnosu na zadati asortiman
 2. Zaokruženost koncepta
 3. Izvodljivost u proizvodnji

6. NAGRADE


I nagrada - pobednik konkursa

 1. Novčana nagrada* 1.000 evra
 2. Zvanje pobednik Konkursa „Zakuvaj svoj dizajn 2024.“
 3. Izlaganje prvonagrađenog seta na Sajmu u Frankfurtu januara 2024. godine
 4. Status „autora po pozivu“ za buduće aktivnosti
 5. Poklon set posuđa Metalac**

Specijalne nagrade


Organizator ima pravo da, bez ograničenja u broju, odabere radove/autore koje će takođe nagraditi:

 1. Novčana nagrada* 200 evra
 2. Zvanje dobitnik nagrade na Konkursu „Zakuvaj svoj dizajn 2024.“
 3. Status „autora po pozivu“ za buduće aktivnosti
 4. Poklon set posuđa Metalac**

**NAPOMENA: Poklon set podrazumeva emajlirano posuđe za pripremanje hrane sa autorovim dizajnom. Ukoliko organizator konkursa iz bilo kog razloga odustane od realizacije uzoraka sa autorovim dizajnom, nagrađeni autor će u formi poklon seta dobiti nagradu iz postojećeg asortimana Metalac posuđa. Nagrađeni autori nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zameniti za novac.7. OBAVEZNI USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAGRADU


U skladu sa ciljevima Konkursa Autori nagrađenih rešenja su saglasni tj. smatraju nespornim:

 1. Mogućnost da Metalac izlaže nagrađena rešenja na sajmovima, prezentacijama i izložbama, na kojima nastupaju Metalčeva preduzeća.
 2. Obavezu da sarađuju sa organizatorom ukoliko ima potrebe za korekcijom nagrađenog rešenja zbog tehničko-tehnoloških ograničenja u proizvodnji.
 3. Pravo Organizatora da odabrano rešenje koristi za promotivne i potencijalno komercijalne svrhe u roku od dve godine.

Organizator nije obavezan da koristi sve naznačene mogućnosti.


8. OSTALE OBAVEZE ORGANIZATORA


Organizator se takođe obavezuje:

 1. Da u svemu što se odnosi na korišćenje imena i rešenja nagrađenih autora postupa u skladu sa dobrom poslovnom praksom;
 2. Da odluku o nagrađenim radovima/autorima donese najkasnije 10 dana nakon završetka konkursa tj. do 11. septembra 2023. godine;
 3. Da novčanu nagradu isplati nagrađenim autorima najkasnije 30 dana nakon što je odluka doneta i autori obavešteni tj. najkasnije do 11. oktobra 2023. godine;
 4. Da pri izradi uzoraka maksimalno ispoštuje odabrana autorska rešenja u skladu sa tehničko-tehnološkim mogućnostima;
 5. Da osvojene uzorke nagrađenih radova dostavi autorima nakon završetka sajma u Frankfurtu koji se održava u januaru 2024, a najkasnije do 30. aprila 2024. godine, a uz ograničenje naznačeno u segmentu ovog Konkursa koji se odnosi na nagrade.

9. VAŽNE NAPOMENE!


AUTORSKA PRAVA – DVE GODINE OD ZAVRŠETKA KONKURSA – KRAJ 2025.


Prijavom na konkurs, Autor pod pretnjom krivično pravne i građansko pravne odgovornosti, garantuje da je originalni tvorac ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorskih prava na idejnom rešenju isključivo je odgovornost Autora.


* Prijavom na konkurs i prihvatanjem naznačene nagrade, u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, Autor je saglasan da Organizator zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe, o čemu će potpisati izjavu kao uslov za dodelu nagrade. Komercijalna svrha podrazumeva da se proizvod može naći pod imenom Metalac, Metalčevom trgovačkom markom Sigma ili pod PL nazivom Metalčevog kupca.


Ukoliko tokom dve godine od dana proglašenja nagrađenih nagrađeno delo nije realizovano u komercijalne svrhe, Organizator je obavezan da autorska prava vrati Autoru.


Nagrađeni autori su saglasni da se njihovo odabrano rešenje koristi u javnosti ili u komunikacione i promotivne svrhe u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.


Nagrađeni autori svoja rešenja šalju prema uputstvu pripreme dokumenata za sito štampu koje se nalazi na linku.


10.ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI


Organizator konkursa će podatke o ličnosti učesnika nagradnog konkursa prikupljati i obrađivati poštujući u svemu Uredbu (EU) 2016/79 Evropskog parlamenta i saveta od 27.04.2016. godine (GDPR) i odredbe Zakona o zaštiti podataka ličnosti (Sl. Gl. RS 87/2018).

Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u svrhe učestvovanja na nagradnom konkursu, ili ukoliko želi da napravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje izričit pisani zahtev, sa datumom i svojeručnim potpisom na adresu Organizatora najkasnije 5 dana nakon objavljivanja informacije o osvajanju nagrade.

U skladu sa Zakonom, poštujemo pravila privatnosti učesnika. Više o Politici privatnosti i Politici kolačića pročitajte ovde.


11. IZMENA PRAVILA I PREKID KONKURSA


Organizator zadržava pravo izmene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavesti sve učesnike objavom na Metalac Facebook stranici i sajtu konkursa, i to najkasnije 24 časa pre njihovog stupanja na snagu.


Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni na Metalac Facebook stranici ili na dostavljene e-mail kontakte.

12. DODATNE INFORMACIJE

Facebook stranica Metalac   
www.metalackonkurs.rs


ORGANIZATOR


Metalac Posuđe